Loading Pathway...
5'- methylthioadenosine/S- adenosylhomocysteine nucleosidase S- ribosylhomocysteine lyase Methionine synthase S- adenosylmethionine synthase S- Adenosylmethionine Dimethylglycine H + βine S- Adenosylhomocysteine H 2 O Adenine S-ribosyl-L- homocysteine Homocysteine autoinducer 2 5- Methyltetrahydrofolic acid Tetrahydrofolic acid L-Methionine H 2 O ATP P i PP i S- Adenosylmethionine
mtn luxS metH metK S- Adenosylmethionine Dimethylglycine Hydrogen Ion βine S- Adenosylhomocysteine Water Adenine S-ribosyl-L- homocysteine Homocysteine autoinducer 2 5- Methyltetrahydrofolic acid Tetrahydrofolic acid L-Methionine Water Adenosine triphosphate Phosphate Pyrophosphate S- Adenosylmethionine